• දිරිය පියස නිවාස සංවර්ධන වැඩ සටහටහන

IMG 20180705 WA0000
දොළුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිල්ලඹ කලාපයේ නිල්ලඹ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ අංක 79/3,නිල්ලඹ ජනපදය,නිල්ලඹ ලිපිනයේ පදිංචි ආර්.ඩි.සරත් කරුණාරතත්න මහතාගේ දිරිය පියස නිවාසය විවෘත කල දා.

News & Events

21
Aug2018
දිරිය පියස නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන

දිරිය පියස නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන

දිරිය පියස නිවාස සංවර්ධන වැඩ සටහටහන දොළුව...

28
Aug2017
ගී රස වින්නදන වැඩසටහන - 2018

ගී රස වින්නදන වැඩසටහන - 2018

ග්‍රාම සංවර්ධන සතිය වෙනුවෙන් පැවැත්වු වැඩසටහන් අතර...

Scroll To Top